Centrum Kultury w Sycowie

Kalendarium XXX lat Muzeum Regionalnego


KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA MUZEUM REGIONALNEGO W SYCOWIE
 
12 września 1982 roku otwarte zostało Muzeum Regionalne w Sycowie. Urzeczywistnione zostały tym samym wieloletnie zabiegi miłośników historii oraz działaczy szeroko pojętej kultury i oświaty. Spełnione zostały również oczekiwania znacznej części społeczeństwa, a szczególnie młodzieży szkolnej, gdyż obok muzealiów służących do poznawania historii regionu sycowskiego, stworzono techniczne warunki do organizacji wystaw malarstwa, rzeźby, rękodzielnictwa.
 W minionym trzydziestoleciu zachodziły istotne zmiany o znaczeniu politycznym, gospodarczym i społecznym dla miasta i regionu, których efekty były odnotowywane w kronikarskich zapisach i publikacjach muzealnych.  Zmiany polityczne na przełomie lat 80/90 XX wieku, zmiana przynależności administracyjnej w 1999 roku- to przecież tak nieodległa przeszłość. Pierwsze próby stworzenia instytucji muzealnej w Sycowie sięgają lat 60. XX wieku. Efekty działania na rzecz ostatecznego utworzenia Muzeum tak wspomina ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy- Henryk Sarnowski (w latach 1999-2011 wicestarosta powiatu oleśnickiego):
„Zamysł powstania muzeum regionalnego w Sycowie ma dość długą i burzliwą historię. Za  czasów funkcjonowania powiatu sycowskiego próbowano wielokrotnie takie muzeum uruchomić jednak ciągle ta inicjatywa trafiała na jakieś przeszkody i nie udawało się jej zrealizować. W tym czasie zgromadzone  przez wielu zapaleńców eksponaty przechodziły – nie bez strat- z rąk do rąk. W końcu dobrą opiekę znalazły w utworzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie Izbie Pamięci.
Idea powołania muzeum jednak nie umarła i pojawiała się co jakiś czas podczas obrad Komisji Kultury ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej. W 1981 r. jako naczelnik Miasta i Gminy doszedłem do wniosku, że zarysowała się szansa aby ostatecznie muzeum mogło powstać. Pomysł poparł sekretarz Komitetu PZPR Józef Rydzyk oraz kierownictwo Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Ponieważ eksponatami dysponowało wówczas Liceum Ogólnokształcące w Sycowie przeprowadziłem również rozmowy z dyr. Zdzisławem Galewiczem i historykiem Stanisławem Chowańskim, aby odnieśli się do pomysłu życzliwie i postawili eksponaty do dyspozycji muzeum. Następnie przystąpiłem do załatwienia spraw formalnych, które nie były wcale takie proste, gdyż ówczesne władze gminy nie były samodzielne i jako terenowe organy administracji państwowej na wszystkie ważniejsze decyzje musiały uzyskać zgodę władz zwierzchnich. W tym przypadku były potrzebne  dwie zgody. Jedna dotyczyła uzyskania zgody od Ministra Kultury na utworzenie muzeum regionalnego, a druga od Ministra Finansów na utworzenie nowej jednostki budżetowej. Stosowne wystąpienia za pośrednictwem Wojewody skierowałem więc do wymienionych ministrów. W wyniku tych wystąpień Minister Kultury nie wyraził zgody na utworzenie muzeum, natomiast Minister Finansów wyraził zgodę na utworzenie nowej jednostki budżetowej p.n Muzeum Regionalne. W związku z zaistniałą sytuacją podjęłem dalsze rozmowy z dyr. Wydziału Kultury i Wojewodą, aby mimo wszystko muzeum  uruchomić. Wojewoda, biorąc pod uwagę fakt, że Minister Finansów zapewnił środki finansowe, wyraził ostatecznie zgodę na utworzenie muzeum. Należało również wziąć pod uwagę,  że powstawała równocześnie pod przewodnictwem prof. Bogdana Suchodolskiego Narodowa Rada Kultury, która dysponowała znacznymi środkami pozabudżetowymi na wspieranie inicjatyw kulturalnych. Dlatego postanowiliśmy wówczas, aby równocześnie powołać Państwową Szkołę Muzyczną i rozpocząć kapitalny remont Sycowskiego Ośrodka Kultury. Tak to już jest, że zarówno w tamtym czasie jak i teraz pojawiają się środki na niektóre dziedziny, które mają swoje pięć minut i których nie wolno przegapić, bo szybko przemijają. Mając zgodę wojewody swoimi Zarządzeniami powołałem Muzeum Regionalne i jednocześnie dyrektora, który miał zająć się jego uruchomomieniem i kierowaniem.
Na dyrektora powołałem Zbigniewa Bazylowa, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Sycowskiego Ośrodka Kultury. Był człowiekiem o rozległej wiedzy i zarazem poliglotą, znał kilka języków obcych w tym staroniemiecki, w którym było napisanych wiele dokumentów muzealnych. Ponieważ był jednocześnie człowiekiem dość kontrowersyjnym musiałem przekonać do tej kandydatury ówczesnych sycowskich liderów. Zbigniew Bazylow wywiązał się ze swojego zadania znakomicie. Muzeum zostało pięknie urządzone i  podjęło działalność. Jednocześnie dyrektor przystąpił do tłumaczenia  i opracowywania  znajdujących się tu dokumentów muzealnych. Okazał się też świetnym przewodnikiem wycieczek zagranicznych zwłaszcza z Niemiec.
Dzieło to kontynuowali z powodzeniem kolejni dyrektorzy. Wykazywali oni wiele inicjatywy i zaangażowania zwłaszcza w sytuacji, kiedy muzeum na skutek zmiany przepisów przestało być samodzielną jednostką a stało się działem Centrum Kultury.
O ich dokonaniach nie będę pisał. Pragnę jednakże zauważyć, że muzeum jako dział Centrum Kultury nie tylko nie zmniejszyło zakresu swej działalności, ale wręcz poszerzyło o wiele interesujących dziedzin. Cieszy fakt, że dla wielu obserwatorów z zewnątrz  jest nadal traktowane jako samodzielna jednostka. Miło jest słyszeć, że na Jubileusz 30-lecia Syców może się szczycić taką placówką.”
 
Henryk Sarnowski
Organizatorom sycowskiego muzeum przyświecało pragnienie, aby placówka ta, obok gromadzenia, zabezpieczenia, opracowywania i udostępniania różnorodnych materiałów i dokumentów historycznych i etnograficznych, w swej codziennej działalności krzewiła wiedzę regionalną, a tym samym rozwijała historyczne i kulturowe przesłanki służące budowie tzw. małej ojczyzny. To właśnie takie muzea, placówki o charakterze regionalnym, posiadające stałe ekspozycje związane z historią i tradycjami danego regionu, organizują między innymi czasowe wystawy promujące głównie miejscową twórczość artystyczną oraz nie zapominają o okolicznościowych rocznicach, najlepiej służą idei muzeów  jako ośrodków  kultury i edukacji. Sycowskie Muzeum czyni na bieżąco starania by organizować i uczestniczyć we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historycznych o zasięgu lokalnym i regionalnym.
 

KRONIKA MUZEALNA 1982-2012

1982 r.

Pierwszym dyrektorem i zarazem jednym z głównych twórców Muzeum Regionalnego w Sycowie był Zbigniew Bazylow. Urodził się 23 czerwca 1931 roku we Lwowie. W 1946 roku, podobnie jak wielu innych Polaków, osiedlił się wraz z rodziną we Wrocławiu. Tu ukończył szkołę średnią, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (1952). Po podjęciu pracy pogłębiał swą wiedzę  na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach studiów zaocznych. W latach 1974-1982 był dyrektorem Sycowskiego Ośrodka Kultury. Od momentu powołania na dyrektora Muzeum Zbigniew Bazylow przejął obowiązki nadzoru nad pracami remontowymi i adaptacyjnymi pomieszczeń muzealnych, projektował niezbędne wyposażenie (gabloty, plansze, kostki ekspozycyjne, antyramy), gromadził systematyzował muzealia, dopracowywał programowe funkcjonowanie placówki.  Jednym z podstawowych celów prac adaptacyjnych, a następnie sposobu urządzenia Muzeum było to, aby zachować zabytkowy charakter wnętrz oraz umiejętnie i estetycznie wyeksponować posiadane zbiory muzealne.

Wystawy:

Oni walczyli o Polskę.

Historia sycowskiego Hufca ZHP.

Zwiedzających-2228 osób

1983 r.

Wystawy:

Polska, w pocztówce. Krajobraz i folklor.

Zabytki województwa kaliskiego w rysunkach Władysława Kościelniaka.

Pejzaże ziemi kaliskiej (malarstwo wielkopolskie).

Sycowscy artyści amatorzy w dorobku 15-lecia amatorskiego ruchu artystycznego.

Malarstwo Mariana Korczaka.

Malarstwo Tadeusza Gaworzeskiego i Zygmunta Miszczyka.

Zwiedzających — 3470 osób

1984 r.

Wystawy:

• Malarstwo Njoman Gunarsa (sztuka indonezyjska ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie).

• Grafika Czesława Wosia.

• Fotografika Mariana Kostrzewskiego, zabytki, kościoły drewniane południowej Wielkopolski.

• Malarstwo i grafika Władysława Kościelniaka (Szkice z podróży).

• Reprodukcje grafik Tadeusza Kulisiewicza.

• Ludowe Wojsko Polskie w grafice.

Zwiedzających-4958 osób   

1985 r.

Wystawy:

• 40 1at Sycowa w PRL.

Zwiedzających — 222 osoby

24.01.1985 roku — 17.07.1987 roku —Muzeum Regionalne w remoncie.

1987 r.

Wystawy:

• Urbanistyka, architektura i zabytki Sycowa.

Zwiedząjących-1321 osób

1988 r.

Wystawy:

• Syców po 1945 roku.

• Dwie wojny dwie drogi do Polski niepodległej.

 Zwiedzających-3088 osób

1989 r.

Wystawy:

• Banknoty i medale polskiego 70-lecia.

Zwiedzających-2581 osób

1990 r.

Wystawy:

• Dzieła sztuki i rękodzieło artystyczne.

Zwiedzających-2290 osób

1991 r.

Wystawy:

• Dawne przedmioty codziennego użytku i narzędzia pracy.

Zwiedzających —1772 osób

 

1992 r.

04. 06.1992  Uchwałą nr XX/137/92 Rady Miejskiej nastąpiło połączenie jednostek kultury działających na terenie gminy Syców: Sycowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Muzeum Regionalnego. Na kolejne dwa lata kierownictwo Muzeum obejmuje Mieczysław Trojanowski. Stało się to w okresie reorganizacji jednostek kultury na terenie miasta i gminy. Reorganizacja nadzoru merytorycznego ze strony instytucji wojewódzkich w dziedzinie kultury dawała większą samodzielność  programową, pojawiły się jednak ograniczenia finansowe charakterystyczne dla nowych, samorządowych instytucji kultury.

„W dniu 1 lipca 1992 roku dyrektor Bazylow przeszedł na emeryturę, a ja zostałem jego następcą, jako kierownik zreorganizowanej przez Radę Miejską w Sycowie placówki muzealnej. Na początku mojej działalności zaproponowałem pewne zmiany dotyczące zadań statutowych muzeum. Uznałem, że w jego funkcjonowaniu musi być  więcej miejsca na wystawiennictwo. Stało się tak przez opróżnienie jednej z sal . Znajdujący się tam księgozbiór, zszywki czasopism, archiwum itp., przekazaliśmy do Biblioteki Publicznej, do archiwum Centrum Kultury, a część do muzealnego magazynu. W  ten sposób uzyskaliśmy salę, którą w całości przeznaczyliśmy na cele wystawiennicze”

Mieczysław Trojanowski

Wystawy:

•„ Kolor w twórczości Kulisa" —prace Tadeusza Kulisiewicza.

Zwiedzających— 2384 osób

1993 r.

Wystawy:

 „Gdzie woda czysta a trawa zielona". Wystawa prac uczniów szkół podstawowych

• Wystawa malarstwa Marianny Moniuszko.

Zwiedzających-4130 osób

1994 r.

Od 12.09.1994 r. Kierownikiem Muzeum zostaje Jadwiga Sarnowska, która tak wspomina początki swojej działalności:

„Kiedy we wrześniu 1994 r. powierzono mi kierownictwo muzeum, które wówczas było już tylko działem Centrum Kultury i dysponowało minimalnym budżetem, wkrótce zresztą ze zmniejszoną obsadą etatową do 1,5 etatu, musiałam dość zdecydowanie przewartościować cele i zadania placówki. Trzeba było wówczas odpowiedzieć sobie na pytanie, co sensownego może robić muzeum jeżeli wypełnianie podstawowej misji gromadzenia zbiorów jest nierealne. Kiedy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ówcześni włodarze miasta podejmowali decyzję o uruchomieniu muzeum, pragnęli przede wszystkim udostępnić mieszkańcom i przyjezdnym cenne zbiory archiwaliów i pamiątek historycznych ziemi sycowskiej. Do tego czasu zbiory wędrowały z rąk do rąk, często narażone na uszkodzenia czy wręcz utratę. Na szczęście ostatnim okresie przed otwarciem muzeum, główny zbiór znalazł swoje miejsce i dobrą opiekę w sycowskim liceum. W zamyśle organizatorów i pierwszego dyrektora muzeum Zbigniewa Bazylowa było również pomnażanie zbiorów i ich naukowe opracowywanie, tym bardziej, że wiele eksponatów, zwłaszcza archiwalia były pisane niemieckim alfabetem gotyckim. O ile opracowywanie i opisywanie eksponatów wolno, ale dość systematycznie, postępowało do przodu, o tyle pomnażanie zbiorów napotkało na trudności. Wzbogacanie zbiorów miało następować poprzez dokonywanie zakupów na aukcjach muzealnych, w placówkach „Desy", antykwariatach, czy też od osób prywatnych.

 Te ambitne plany, w zderzeniu ze stale zmniejszającym się, kryzysowym w latach osiemdziesiątych, budżetem placówki, szybko musiały ulec weryfikacji. Jedyny znaczący zakup jaki udało się dokonać na aukcji, to była cenna marmurowa rzeźba przedstawiająca dziecięce popiersie Bironowej FRANCOISE. Udało się też, drogą zakupów zgromadzić cenny księgozbiór książek historycznych, w przeważającej części przekazany w 1992 r. Bibliotece Miejskiej. Trochę eksponatów przybyło również poprzez darowizny lub przekazanie ich muzeum w tzw. trwały depozyt. Doszłam do wniosku, że muzeum może i powinno zwiększyć swoją rolę w dziedzinie popularyzacji historii regionu swojej małej ojczyzny a także, ze względu na dobre położenie i piękne wnętrza, rozwijać działalność wystawienniczą w zakresie rzeźby, malarstwa i innych sztuk plastycznych. Takie formy pracy muzeum pojawiły się już wcześniej, ale należy je zintensyfikować i nadać im znaczenie wiodące w działalności placówki. Aby to jednak stało się możliwe, podjęłam jak sądzę udaną próbę skupienia przy muzeum jak największej grupy ludzi, którym sprawy kultury i historii regiony są bliskie.

Byli to społecznicy, którzy w ramach swojego wolnego czasu zechcieli przekazać innym swoją wiedzę i umiejętności. Tak więc w pomieszczeniach muzeum znalazło swoją siedzibę Towarzystwo Miłośników Sycowa, którego członkowie wspierali mnie w wielu poczynaniach organizatorskich. Byli wśród nich: Państwo Jolanta i Jerzy Sikorowie, Bogusława i Edward Wylęgowie, Ewa i Zbigniew Ilscy, Elżbieta i Józef Promni, Anna i Jerzy Jarmołkowiczowie, Zuzanna i Kazimierz Cichonowie, Wiesława i Ryszard Maciejowie, Krystyna i Józef Rydzykowie, Stanisław i Janina Leszczyńscy , 'I'cresa i Eugeniusz Sowowie, Wanda Kaszyca, Marianna Moniuszko, Danuta Moniuszko-Dominik, Grażyna Lubryka i Aleksander Kubiak, którego pomoc w organizacji wystaw była nieoceniona”.

Jadwiga Sarnowska

Wystawy 1994 r.

• „Napoleona Ordy podróże na kresy" Wystawa grafiki.

•  Wystawa rzeźby Józefa Kurzei.   

• „Sycowscy twórcy hobbyści”.

•  „Stroje karnawałowe". Wystawa dziecięca

•  „Sternik niepodległości Józef Piłsudski”.

Zwiedzających-4985 osób

 

 Równolegle z rozwojem populatoryzatorskich funkcji Muzeum w dziedzinie historii regionu prowadzona była ożywiona działalność wystawiennicza dzieł plastycznych zarówno autorów bardzo znanych jak i ciekawych twórców miejscowych. Spośród nich kilkoro, widząc zainteresowanie młodzieży, podjęło się prowadzenia koła plastycznego.

Takie koło założyli w Muzeum w dniu 06.10.1994r.: Marianna Moniuszko, Wiesława Maciej, Wanda Kaszyca i Marek Juszczak.

W ramach działalności koła w dniu 09.12.1994r. została otwarta pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży. Kolejno instruktorami plastyki były: Wiesława Maciej, Joanna Nowak, Magdalena Biczysko i Wiesława Urbańska- Głaz.

 

1995 r.

Wystawy:

• Wystawa malarstwa Ryszarda Nowickiego.

• „Exlibris i małe formy graficzne". Wystawa Władysława Kościelniaka.

• Wystawa malarstwa Marianny Moniuszko.

• Galeria Sztuki „Zachęta". Wystawa malarstwa.

• Wystawa malarstwa Pawła Luniaka.

Zwiedzających— 5100 osób

Inauguracja wydawania Zeszytów Historycznych:

W dniu 25.10.1994r. powstało przy Muzeum koło historyczne skupiające głównie nauczycieli historii sycowskich szkół. Koło postawiło sobie jako najważniejsze zadanie popularyzację wiedzy historycznej o regionie, głównie wśród młodzieży szkolnej.

W tym celu została podjęta decyzja o wydawaniu periodyku p.t. „Zeszyty Historyczne". W zamyśle miał to być kwartalnik, ale nie zawsze udało się ściśle dotrzymać terminu. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był Stanisław Chowański, a potem kolejno: Włodzimierz Lamek i Józef Rydzyk.

Z pozostałych redaktorów należy wymienić między innymi : Zbigniewa Bazylowa, Zdzisława Biernata, Beatę Łukawską, Jacka Przybyła, Alicję Głazik i Jadwigę Sarnowską.

W kolejnych zeszytach ukazały się następujące artykuły:

 

ZESZYT 1        

Stanisław Chowański - „Sprawa dzieci polskich ochrzczonych w Katolickim Kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Sycowie w latach 1941-1945”.

Zbigniew Bazylow - „Zabiegi, konflikty i rozstrzygnięcia w kwestii przyłączenia powiatu sycowskiego do odrodzonej Polski".

Zdzisław Biernat        -„Kalendarium Śląska i regionu sycowskiego. Od X do XlX w."

Zdzisław Biernat, Jacek  Przybył- „Kalendarium wydarzeń w Sycowie 1994 r."

 

ZESZYT 2        

Włodzimierz Lamek  - „Drewniane budownictwo   sakralne wśród wzgórz twardogórskich".

Jacek Przybył - „Historia budowy Kościoła Parafialnego w Dziadowej Kłodzie".

Stanisław Chowański - „Zasiedlenie powiatu sycowskiego w latach 1945-1950".

Zdzisław Biernat- „Kalendarium Śląska i regionu sycowskiego od X do XIX w.".

Józef Rydzyk  - Recenzja pracy magisterskiej Ewy Książyk  pt.„Współczesna antroponima Stradomi w województwie kaliskim”.

 

ZESZYT 3        

Marek Sarnowski -„Ustrój prawny Wolnego Państwa Stanowego Syców”.

Anna Maciejewska    -„Z dziejów Szkoły Podstawowej w Trębaczowie"    .

Iwona Chowańska -„Czyny społeczne mieszkańców Sycowa i ich efekty w latach

1960-1979".

Teresa Sikora -„Kalendarium Międzyborza za 1994 rok".             

Zdzisław Biernat -„Kalendarium Śląska i regionu sycowskiego".  

           

ZESZYT 4                               

Stanisław Chowański, Włodzimierz Lamek - „Dorobek Dolnośląsko-Wielkopolskiego Spotkania Regionalnego Syców-Twardogóra- Międzybórz, 1-2 września 1995r. na temat: „Rola Towarzystw Regionalnych na pograniczu            śląsko-wielkopolskim w pielęgnowaniu wartości kulturalnych".

Janusz Albin   -„Związki Śląska z Wielkopolską”.

Włodzimierz Lamek, Stanisław Gajda -„Od Cieszyna do Międzyborza w 150 rocznicę urodzin pastora Jerzego Badury".         

Jadwiga Domagała    -„O Polakach i języku polskim w byłym powiecie sycowskim w XIXw.”

Krzysztof R. Mazurski -„Ewangelicy w życiu umysłowym i duchowym Polski”.

 

W dniach 1-2.09.1995r. miała miejsce konferencja na temat  Rola Towarzystw Regionalnych na pograniczu Śląsko-Wielkopolskim.

W konferencji oprócz przedstawicieli licznych towarzystw kulturalnych z kraju wzięli udział m.in. naukowcy z Wrocławia, Poznania, Opola i Katowic. Materiały z konferencji zostały wydrukowane w numerze 4 „Zeszytów Historycznych".

12 listopada 1995 roku umiera Zbigniew Bazylow.

1996 r.

Wystawy:

• Wystawa malarstwa i haftu Wiesławy Maciej .

• „Haftem malowane". Wystawa Liceum Zawodowego w Międzyborzu.

• Twórczość plastyczna dzieci z Przedszkola nr 1.

• Wystawa rzeźby Jana Kowalskiego.

• Wystawa trofeów myśliwskich koła łowieckiego „Jeleń".

Zwiedzających — 6087 osób

 

Wydano trzy numery zeszytów historycznych:

ZESZYT 5        

 Zbiór artykułów autorstwa:

Stanisław Chowański, Włodzimierz Lamek, Józef Rydzyk, Jacek Przybył           -„50-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Sycowie".

           

ZESZYT 6                    

„Karta regionalizmu polskiego uchwalona    na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury".          

Włodzimierz Lamek  - „Geneza regionalizmu. Rys historyczny"    .

Włodzimierz Lamek  - Kilka uwag metodycznych o wycieczce szkoły w świetle programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie”        .

Alicja Głazik   -„Nasza miejscowość dawniej"- scenariusz lekcji muzealnej w Muzeum Regionalnym w Sycowie.

Jacek  Koziarski- „Program wycieczki szkolnej: „Historia Bukowiny Sycowskiej

 i najbliższej okolicy".

Beata Łukawska- Scenariusz lekcji   pt.„ Historia Szkoły Podstawowej

w Drołtowicach na tle powojennych dziejów miejscowości".

Teresa Sikora -„Walka o polskość Międzyborza w okresie 203 1at niewoli pruskiej". Scenariusz lekcji w oparciu o zbiory  izby regionalnej          przy Szkole     Podstawowej

im. Jerzego Badury w Międzyborzu.

Józef Rydzyk  - „Walka o polskość    powiatu sycowskiego w świetle  źródeł historycznych- konspekt lekcji dla klas VII".

Włodzimierz Lamek  - „Dziedzictwo kulturowe w regionie związku gmin. Propozycje

i strategie edukacji regionalnej".

 

ZESZYT 7

Łucja Gajda -„Park krajobrazowy w Sycowie".

Henryk Kluska - Koło Łowieckie „Jeleń" w Sycowie. 5O lat istnienia.

Włodzimierz Lamek  -„Zabytki architektury położone na południe od Sycowa".

Jacek Przybył -„Józef Kurzawa-gawędziarz i pieśniarz ludowy z Dziadowej Kłody".

Józef Rydzyk  -„5O lat Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej".

Wanda Kaszyca -„Amatorski ruch muzyczny w Stradomi po II wojnie światowej".

Beata Łukawska „Powstanie i działalność ZNP w Sycowie i okolicach w latach 1996".

 

 

1997 r.

Wystawy:

• Wystawa grafik Tadeusza Kulisiewicza.

• Wystawa malarstwa Antoniego Serebeńskiego.

• Wystawa malarstwa Anny Burzały.

• „Strachów polskich  portret  własny" według inspiracji Stanisława Kozłowskiego. Wystawa uczniów Szkoły Podstawowej w Działoszy

• Malarstwo Władysława Kościelniaka ( Szkice z podróży).

Zwiedzających  5239 osób

Wydano jeden numer Zeszytu Historycznego:

ZESZYT 8

Franciszek Fąka -„Przemiany społeczno-gospodarczc w powiecie sycowskim w latach 1945-1948"- Część I.

Ks. Józef Kara - „Błogosławiony Adolf Kolping-życie i dzieło".

Mieczysław Trojanowski - „Dzieło rodziny Kolpinga w Sycowie".

Edmund Goś - „Działalność Oddziału  PTTK w Sycowie" .

Stanisław Kozłowski „O historii, Janie Kowalskim i o sztuce ludowej" .

Aleksander Kubiak - „Kalendarium".

Warto również odnotować dwa spotkania w 1997r. poprzedzające przygotowania do wydania monografii Sycowa.

Były to:

—spotkanie z późniejszą autorką monografii prof. Teresą Kulak z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, która prowadziła seminarium dla nauczycieli na temat

„Powrót Sycowa do Polski geneza i uwarunkowanie”

—spotkanie z zarządem Dolnośląskiej Rady Towarzystw Kulturalnych z jej przewodniczącym dr Anatolem Omelaniukiem na czele.

1998 r.

Wystawy:

• Wystawa malarstwa, rysunku i fotografii Małgorzaty Stępień.

• Wystawa fotografii Piotra Łatacza.

• „Hafty igłą malowane". Wystawa Grażyny Rolicz.

• „Na ty z przyrodą". Wystawa Romana Pawłowskiego.

• Wystawa malarstwa Wiesława Kowalczyka.

• Wystawa sztuki sakralnej.

• Wystawa malarstwa i rysunku Magdaleny Saneckiej.

Zwiedzających- 6965 osób

Wydano dwa numery zeszytu historycznego:

ZESZYT 9

Franciszek Fąka -„Przemiany społeczno-gospodarcze w powiecie sycowskim w latach

 1945-1948"- Część II.

 

ZESZYT 10      

Bp Wincenty Urban -„Polskie Księgi Małżeństw Parafii Syców z XIX wieku".

Włodzimierz Lamek  -„Syców i pogranicze śląsko-poznańskie w koncepcjach terytorialnych".

Janusz Albin   -„Próby odbudowy życia w Sycowie i Namysłowie w latach międzywojennych".

Tadeusz Krokos         - „Wspomnienia o Henryku Wrotkowskim".

Kazimierz Cichoń -„15 1at Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sycowie”.

 

 

1999 r.

Miasto i Gmina Syców włączone zostają do Powiatu Oleśnickiego i Województwa Dolnośląskiego.

Wystawy:

• „Wolność wyrazu" Wystawa Koła Plastycznego GOK Perzów.

• Wystawa rzeźby w drewnie Bogdana Osucha.

• Wystawa haftu ręcznego Genowefy Dopierały Osuch.

• Wystawa malarstwa Tadeusza Piotra Potworowskiego.

• Wystawa fotografii Zbigniewa Podurgiela.

• Wystawa tkaniny artystycznej i malarstwa Zofii Werblickiej.

• Wystawa akwareli Krystyny Berendt.

• „Pierwsze ja” Wystawa Moniki Kucharko.

Zwiedzających— 5353 osób

Wydano jeden numer Zeszytów Historycznych:

ZESZYT 11

Danuta Moniuszko-Dominik, Wanda Kaszyca, Marianna Moniuszko, Bogumiła Wylęga-Tomik wierszy „Mojej Małej Ojczyźnie".

Celom popularyzatorskim, choć w innym zakresie służyły współorganizowane przez Muzeum konferencje popularnonaukowe.

W październiku 1999r. Muzeum Regionalne wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mazurka Dąbrowskiego" w Gdańsku i Towarzystwem Miłośników Sycowa zorganizowało niezwykle interesującą sesję popularnonaukową „Dzieje i zasługi rodu Hallerów". Na konferencję przybyli hallerczycy z wielu stron kraju.

„(…) Nie do przecenienia jest rola muzeum w procesie wychowawczym i  dydaktycznym młodzieży sycowskich szkół. Nie wdając się w szczegóły, bo te będą przedmiotem rozważań pedagogów, pragnę jedynie zaakcentować, że ta właśnie rola, tej bądź co bądź niewielkiej placówki jest bardzo ważna. Możliwość  oprowadzania dzieci po ekspozycjach muzeum

 i współudział w prowadzeniu lekcji historii i plastyki, które tu miały miejsce i w czasie których przewinęło się przez muzeum tysiące dzieci i młodzieży, może być źródłem prawdziwej radość. Kiedy ma się okazję obserwować budzące się szczere zainteresowanie dzieci żywą sztuką i autentycznymi pamiątkami historii regionu, ma się poczucie czynienia czegoś ważnego i wartościowego. Choćby tylko ten aspekt działalności muzeum nie powinien nigdy nikomu  nasuwać wątpliwości co do potrzeby istnienia placówki.

Należy w tym miejscu dodać, że wobec niedostatków budżetowych Muzeum, mieszkańcy Sycowa i młodzież ze szkoły podstawowej w Drołtowicach aktywnie zaangażowali się

 w zbieranie eksponatów muzealnych. Powyższe eksponaty wystawione są w dziale etnograficznym „Izba Wiejska”. Największą aktywność przejawiało muzeum we wspomnianej wcześniej działalności wystawienniczej. Jedynie w latach 1994- 2000 odbyły się 42 wystawy dotyczące różnych dziedzin sztuki. Wystawiane były prace autorów znanych i uznanych, takich jak: Tadeusza Potworowskiego, Tadeusza Kulisiewicza, Władysława Kościelniaka, Antoniego Serebeńskiego oraz wielu wybitnych twórców dzieł podarowanych muzeum przez Galerię Narodową „Zachęta" w Warszawie. Najwięcej jednak wystaw dotyczyło twórców z Sycowa

i okolic, a także z Oleśnicy, Wrocławia i ościennych województw. Mieliśmy możliwości podziwiania ciekawych prac malarskich, rzeźbiarskich, fotogramów, tkanin, haftów, różnorodnych prac dzieci i młodzieży. Otwarcie każdej wystawy miało zawsze uroczysty charakter i towarzyszyły mu występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej najczęściej pod kierownictwem Kazimierza Cichonia i Wandy Kaszycowej. Szczególnie miło wspominany jest wieczór z okazji wydania tomiku wierszy jako specjalnego numeru Zeszytów Historyczryych sycowskich autorów: Marianny Moniuszko, Wandy Kaszycowej, Bogumiły Wylęgi i Danuty Moniuszko-Dominik. (…)”

                                                                                                               Jadwiga Sarnowska

 

2000 r.

Wystawy:

• XX wiek w historii Sycowa.

• Wystawa malarstwa Marianny Moniuszko.

• Wystawa prac koła plastycznego przy Centrum Kultury w Sycowie „Dzień Matki".

• Wystawa Mieczysława i Jerzego  Białczyków „Jak mróz na szkle".

 • Wystawa Małgorzaty Wróbel „Hafty igłą malowane".

Zwiedzających: 4135

Muzeum odegrało kluczową rolę w wydaniu monografii Sycowa, udostępniając materiały zawarte w wydawnictwach „Sycoviana” i „Zeszytach Historycznych”.

Współpraca z autorami tekstu i zdjęć na każdym etapie jej powstawania, polegająca m.in. na kompletowaniu źródeł, organizowaniu sesji zdjęciowych została uwieńczona zorganizowaniem w marcu  2000 r. wieczoru promocyjnego z udziałem autorów monografii, Teresy Kulak i Wojciecha Mrozewicza, która nosi tytuł „Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność”.

Wydano jeden numer Zeszytów Historycznych:

ZESZYT 12

Józef Rydzyk  - „Grodziska średniowieczne na ziemi Sycowskiej".

Jadwiga Sarnowska  -„XX wiek w historii Sycowa- kalendarium".

Józef  Młynarz           -„Wspomnienia byłego dowódcy II Batalionu „Giewont" Armii Krajowęj działającego na granicy terenu Wielkopolski i Dolnego Śląska por. Młynarza Józefa- pseudonim „Farys".

 

W październiku 2000 r. pracownia plastyczna (założona w 1994 roku) ze względu na znaczną ilość uczęszczających (około 60 dzieci) została przeniesiona do Centrum Kultury. Warto podkreślić, że prace Wychowanków były wyróżniane na różnych wystawach w kraju,

 a kilkoro spośród nich podjęło studia plastyczne. Prace koła były też wystawiane na dwóch aukcjach zorganizowanych przez Muzeum. Dochód z aukcji został przeznaczony na cele charytatywne.

 

2001 r.

Wystawy:

• Wystawa malarstwa Wiesławy Urbańskiej — Głaz.

• „Tworzymy z pasją". Wystawa prac koła plastycznego przy Centrum Kultury w Sycowie.

Pani Jadwiga Sarnowska odchodzi z pracy w Muzeum. We wrześniu 2001 roku obowiązki kierownika Muzeum przejmuje Adam Kocjan.

 

Przejmując obowiązek kierowania placówką muzealną zdawałem sobie sprawę z nowych wyzwań jakie czekają mnie w najbliższych miesiącach . Zbliżała się dwudziesta  rocznica powstania Muzeum. Przy niezmienionej obsadzie pracowniczej ( 1 etat merytoryczny, 0,5 etatu pomoc muzealna) koniecznym było dotarcie do środowiska nauczycielskiego, sympatyków i miłośników historii. Zbliżający się jubileusz Muzeum miał być okazją do konfrontacji dotychczasowych osiągnięć z nowymi zadaniami jakie wynikają z zasad współczesnego regionalizmu

Adam Kocjan

 

• Wystawa prac plastycznych i modeli statków z klubu „Ster" z Bierutowa.

• Wystawa twórców amatorów z terenu miasta i gminy Twardogóra.

 • Wystawa fotograficzna Andrzeja Głowacza z Twardogóry.

           Zwiedzających - 4240 osób

 

2002 r.

Wystawy:

• „Przestrzenie punktów osobliwych". Wystawa prac Andrzeja Szumskiego z Oleśnicy.

• Wystawa artystów amatorów z terenu miasta i gminy Międzybórz.

• „Haftem malowane". Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Rolniczych

w Międzyborzu.

Wydano jeden numer Zeszytu Historycznego, poświęcony 20 rocznicy powstania Muzeum.

ZESZYT 13

Józef Rydzyk —„Rys historyczny Muzeum Regionalnego w Sycowie”.

Józef Rydzyk  —„Sylwetka organizatora i pierwszego dyrektora sycowskiego muzeum”.

Mieczysław Trojanowski —„Dwa lata w sycowskim muzeum".

Jadwiga Sarnowska  — „Kontynuacja i zmiany".

Alicja Głazik   —„Rola lekcji muzealnej w nauczaniu historii”.

Alicja Głazik   —„Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa w klasie IV".

Beata Łukawska —„Regionalizm raz jeszcze —między wczoraj a jutro".

Jadwiga Sarnowska, Adam Kocjan —„Przegląd wystaw i zwiedzających w XX- leciu Muzeum Regionalnego w Sycowie".

Wystawy:

• Wystawa — Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

• Wystawa — XX-lecie Muzeum Regionalnego — galeria sycowskich twórców —           amatorów.

• Wystawa Marleny Promnej — studentki ASP we Wrocławiu — malarstwo, grafika, rysunek.

• Wystawa— Historia parafii ewangelickiej w Sycowie.

Zwiedzających-4730 osób

Od jesieni 2002 r. datuje się współpraca ze środowiskiem muzeów wrocławskich. Efektem tej współpracy była wystawa zatytułowana „Sycowskie w pradziejach i średniowieczu", przygotowana przez doktoranta Wydziału Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego — Krzysztofa Kamińskiego. Wystawa złożona ze zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu i eksponatów własnych była obrazem badań archeologicznych z okresu międzywojennego oraz przedstawiała historię osadnictwa na ziemi sycowskiej

22.09.2002 roku zakończył się remont Kościoła Ewangelickiego. Na uroczystość otwarcia przybył Ernest Biron z córką Christianą. Podczas tej wizyty goście zwiedzili Muzeum Regionalne, odbyło się spotkanie połączone z referatem dr Krzysztofa Zielnicy, poświęcone działalności charytatywnej księżnej Franciszki Biron w czasie II wojny światowej.

 

2003 r.

Wystawy:

•„Sycowskie w pradziejach i średniowieczu”.

• Moje z „TREP" -em wędrowanie — 30-lecie Klubu Turystyki Pieszej „Trep"  przy LO w Sycowie.

• Twórczość artystyczna w dziejach Dziadowej Kłody.

• Sycowscy twórcy — zbiory własne muzeum.

• Wspólny świat bajek, wspólna Europa — prace plastyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie.

• Wystawa — Gimnazjalne impresje — prace koła plastycznego przy Gimnazjum w Sycowie.

• Wystawa — Zapomniane rzemiosło — tradycje sycowskiego rzemiosła, dokumenty, narzędzia, ilustracje

Zwiedzających-3811 osób

Wydano jeden numer Zeszytu Historycznego:

ZESZYT 14

Piotr Stojanowicz —„Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone w związku z remontem Kościoła Ewangelickiego pod wezwaniem św. Jana i Piotra w Sycowie”.

 Józef Rydzyk -„Miejsce Kościoła w walce o polskie granice zachodnie w dobie odradzania się II Rzeczpospolitej z uwzględnieniem postawy duchowieństwa w powiecie sycowskim".

Edmund Goś  —„Historia harcerstwa na Ziemi Sycowskiej".

 

W oparciu o przygotowane wystawy w ciągu roku odbyło się 18 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych. W miesiącu kwietniu 2003 odbył się kolejny Konkurs Wiedzy o Sycowie obejmujący tematycznie historię miasta, folklor oraz twórczość plastyczną związaną z miejscowością.

Zbiory muzealne udostępniane były systematycznie do celów szkolnych. Korzystąjący z nich studenci uczelni wyższych często wybierali na temat prac magisterskich historię i tradycje naszego regionu. W 2003 r. powstała praca magisterska dotycząca walorów regionu w nauczaniu początkowym oraz jedna praca na studiach  licencjackich o tradycjach kulturalnych miasta.

W minionym roku zgromadzone zostały fotografie oraz teksty na płytach CD, pochodzące ze zbiorów udostępnionych przez osoby prywatne. Na bieżąco dokumentowane były na filmach ważniejsze wydarzenia w mieście oraz gromadzono zapisy prasowe.

Muzeum prowadziło stałą współpracę z Towarzystwem Miłośników Sycowa, Towarzystwem Św. Marka oraz Pracownią Archeologiczną „ARCH-SIL"  z Wrocławia. W październiku 2004 r. odbyło się kolejne spotkanie Międzyszkolnego Klubu Europejczyka „Pogranicze Wielkopolska —Dolny Śląsk", organizacja skupia nauczycieli  i uczniów z gmin graniczących ze sobą.

2004 r.

Wystawy:

•„Szopka Polska" — wystawa pokonkursowa Powiatowego Konkursu Plastycznego.

•„Wszystko zależy od ciebie" — konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

• „Pejzaże" —wystawa prac olejnych i akwareli Wiesława Kowalczyka.

•„Bironowie w dziejach Sycowa" — wystawa poświęcona obecności rodu Biron von Curland od XVIII do XX w. w życiu kulturalnym i gospodarczym miasta.

• „Oblicze tajemnicy" Wystawa malarstwa siostry zakonnej Wiesławy Błażejczyk — grafika.

• „Nadzieja". Wystawa malarstwa Ewy Bażanowskiej (nauczycielki plastyki z Olsztyna)

• „TOTEM" Wystawa malarstwa — praca dyplomowa Małgorzaty Stępień, absolwentki ASP we Wrocławiu.

Zwiedzających — 3 902 osoby

 

W dniach 24-26.09.2004 r. w siedzibie Muzeum mieściło się Biuro Organizacyjne 36 Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Ewangelickiej. W zlocie wzięło udział około 700 osób.

Korzystając z dotacji celowej zamówiono i zakupiono elektroniczną wersję gazety Gross Wartenberger Kreisbote wydawanej w Sycowie w latach 1913 —1938. Zawarte zostało porozumienie z Zarządem Polskiego Radia Wrocław w sprawie nieodpłatnego przekazania archiwalnych nagrań regionalnych z lat 1953 —1955.

W miesiącu listopadzie 2004 r. Muzeum otrzymało pierwszą część nagrań dokonanych przez badacza —ludoznawcę Józefa Majchrzaka, muzykologa, zbieracza folkloru Ziemi Sycowskiej. Zbiory przekazano do wykorzystania w repertuarze zespołu obrzędowego „Zawadiacy".

 

2005 r.

Wystawy:

• „Bałtyk w oczach żeglarza". Wystawa fotografii Jana Pleśniaka z Wrocławia.

• „Moimi Oczyma". Wystawa Justyny Nieruchalskiej uczennicy Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sycowie.

•  „XXV lat Solidarności na ziemi sycowskiej".

•  „60 1at Przedszkola nr 1 w Sycowie".

•  „60 1at Harcerstwa w Sycowie".

Zwiedzających— 3469 osób

Wydano dwa numery Zeszytów Historycznych:

ZESZYT 15

Aleksandra i Krzysztof Zielnicowie —„Pamiętny styczeń 1945"

Józef Rydzyk —„Wizerunek herbu sycowskiego w świetle dokumentów"

Beata Łukawska —„Kalendarium wydarzeń w mieście i gminie Syców w 2004 r."

 

ZESZYT 16

Krzysztof Kamiński — Opis wystawy archeologicznej „Sycowskie w pradziejach

i średniowieczu".

Jan Pluta — Moje wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939r.

Edmund Goś  — Historia harcerstwa na ziemi sycowskiej cz. 2.

 

Znaczące wydarzenia w działalności Muzeum w 2005 roku, to:

- spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miasta i gminy z okazji 60 rocznicy zakończenia

 II wojny światowej.

- wizyta wicemarszałka Sejmu Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

- wizyta rodziny Biron von Curland, przekazanie pamiątkowego medalu .

- inauguracyjne spotkanie poświęcone współpracy między Gabinetem Śląsko — Łużyckim Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu a środowiskiem regionalistów ziemi sycowskiej.

W spotkaniu uczestniczył kierownik Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Grzegorz Pisarski.

Kontynuując porozumienie z Zarządem Polskiego Radia Wrocław, Prezes Zarządu Stanisław Pelczar przekazał nieodpłatnie komplet archiwalnych nagrań zespołów i śpiewaków ludowych z terenu Dolnego Śląska i pogranicznych obszarów Wielkopolski. W lutym 2005 r. zespół obrzędowy „Zawadiacy" przedstawił premierowe wykonanie programu

 pt. „A w Sycowie nowy króm" przygotowanego na podstawie archiwalnych materiałów. W maju 2005 r. program ten został zarejestrowany i wydany na płycie przez studio nagrań Ośrodka Partnerstwa Europejskiego Kalambur we Wrocławiu.

Dokonano kolcjnego zakupu w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu  elektronicznej wersji gazety Gross Wartenberger Kreisbote z lat 1848 —1911.

2006 r.

Wystawy:

•  „Sztuka w gimnazjum im. Jana Pawła II".

• „Motyle, Kwiaty, Niebo" program artystyczno — ekologiczny uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sycowie.           

 • Wystawa Andrzeja Rutkowskiego.

• Wystawa Krystyny Berendt z Berlina „Świat ukryty w kolorach".

• Wystawa z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

•„Oni tu byli przed nami ..." wystawa w ramach programu Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra".

Zwiedzających -3060 osób

 

Wydano dwa numery Zeszytów Historycznych:

ZESZYT 17

Adam Kocjan —Opis realizacji programu „Wspólnota i przestrzeń, tradycja i ludzie śląsko — wielkopolskiego pogranicza"

 

ZESZYT 18

Józcf Rydzyk   —Miejsce Towarzystwa Miłośników Sycowa w przeobrażeniach społeczno — kulturalnych na ziemi sycowskiej.

Jerzy Jarmołkowicz — Cztery lata działalności KTW „Szekla" przy Towarzystwie Miłośników Sycowa —blaski i cienie.

Od redakcji     —Wykaz dóbr kultury podlegających ochronie.

Beata Łukawska — Kalendarium 2005 roku.

 

W lutym 2006 roku Centrum Kultury przystąpiło do realizacji programu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra".  Dyrektor Centrum Kultury Andrzej Kowalczyk  powołał zespół redakcyjny w składzie:

* Stanisław Kozłowski —koordynator części merytorycznej zadania. Polonista, nauczyciel

 w Szkole Podstawowej w Działoszy gmina Syców, metodyk w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

* dr Krzysztof Zielnica — emerytowany adiunkt Instytutu Historii i Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu, etnograf, etnolog.

* Aleksandra Hołubecka Zielnica — etnograf, badacz pogranicza śląsko — wielkopolskiego, współzałożycielka ( wraz z mężem ) Towarzystwa Św. Marka w Sycowie .

* Iwona Chowańska— nauczycielka historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

* Roman Ćwiękała — emerytowany nauczyciel muzyki, folklorysta, instruktor zespołów muzyczno wokalnych.

* Jerzy Furmanek — geograf, krajoznawca, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Międzyborzu.

* Lidia Gmerek — z wykształcenia informatyk z zamiłowania regionalista, pracuje w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu, prowadzi Międzyszkolne Centrum Współpracy Klubów Europejskich Pogranicza Śląska i Wielkopolski.

* Teresa Sikora — emerytowana nauczycielka historii założycielka Izby Pamięci w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu.

 * Jacek Kuropka —polonista z zamiłowania regionalista, nauczyciel w Gimnazjum w Bralinie pow. Kępno woj. Wielkopolskie. Jest autorem „Monografii Szkoły w Nowej Wsi Książęcej wraz z rysem historycznym".

* Adam Kocjan — nadzór nad realizacją zadania. Kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie, wchodzącego w skład Centrum Kultury w Sycowie.

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem opracowane zostały publikacje związane z najbardziej charakterystycznymi dla regionu postaciami historycznymi, ich działalnością zawodową, posłannictwem i posługą duchową.

Zakupy muzealiów w 2006 roku:

* Atlas z lat 1932 -1936 obejmujący obszar powiatu sycowskiego i przyległe tereny.

* Dwie mapy sztabowe Sycowa i Kępna z 1934 roku.

* Album z litografiami druków okolicznościowych z okolic Kępna i Sycowa 1937 r.

* Rękopiśmienna kopia korespondencji z terenu regencji sycowskiej (interwencja u Króla Pruskiego ) z 1787 roku.

W pracowni reprograficznej Uniwersytetu Wrocławskiego zakupiono na nośnikach  danych:

* Opis podróży po części powiatu sycowskiego 1921 r.      

* Kroniki wojenne 1924 r.     

* Opis prowincji śląskiej ( powiat Syców )1898 r.   

* Opis obszaru granicznego Oleśnica —Namysłów— Syców 1934 r.

* Poemat o poświęceniu organów w kościele 1840 r.        

* Opis działalności instytucji miejskich 1937 r.       

* Wizytacja kościoła 1929r.  

* Opis podróży Syców —Namysłów 1933 r.

* Informacje statystyczne pow.Sycowskiego1863r.  ;

* Opis pożaru miasta 1745 r.           

* Historia kościoła 1745 r.    

* Kroniki miejskie 1839 —1877 r.    

* Historia miasta i powiatu 1846 r.

* Historia Międzyborza         

* Historia Twardogóry          

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu zakupiono mapy i plany posiadłości książęcych Sycowa i okolic z I i II połowy XIX wieku.

 

2007 r.

Wystawy:

Wystawa rzeźby w drewnie Cezarego Kopika z Grudziądza.  Wystawa przygotowana

 we współpracy z Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie.

 

•„Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX w." Wystawa przygotowana wspólnie z przedstawicielem ambasady Chińskiej.

Ziemia chińska skrywa jeszcze niejedną tajemnicę, tysiące skarbów i dóbr kultury, które stopniowo wydobywane i naukowo opracowywane wyjaśniają wiele zagadek dotyczących najstarszych dziejów tego obszaru. Wystawa składała się ze 100 plakatów, z których każdy był poświecony jednemu stanowisku archeologicznemu. Oprócz plakatów na wystawie pokazano repliki starożytnych brązów z czasów Królestw Walczących (453r. pne – 221r. ne) oraz dynastii Han (206r. pne – 220r. ne)z prowincji Syczuan.

 

•  „Muzycy i nasze miasto"- Syców w obiektywie. Autorzy zdjęć to miłośnicy muzyki

i fotografii, uczniowie i studenci. Obiektem ich zainteresowań był portret, pejzaż, architektura, również prace z pogranicza fotografii artystycznej i reportażowej.

 

Wystawa malarstwa Kamili Karbowskiej i Hanny Błażejewskiej „Kropla wyobraźni" absolwentek Wydziału Pedagogiki Artystycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza

 w Poznaniu. Prace pochodziły z okresu studiów, wykonane pod kierunkiem prof. J.K. Hrycka

i prof. A. Niekrasza.

 

„Bądź aktywny przez całe życie” – wystawa była podsumowaniem projektu edukacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” zrealizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Na wystawie zaprezentowano sylwetki  mieszkańców Sycowa i Ślizowa dla których aktywność fizyczna stanowi istotny element życia. Wśród bohaterów znaleźli się bardzo młodzi ludzie i osoby dojrzałe, gdyż „biegać każdy może”. Zaprezentowano ogromną kolekcje pucharów, medali, dyplomów i innych trofeów sportowych. Rozpiętość wieku od 16 do 66 lat, dyscypliny sportu od szachów przez siatkówkę, lekkoatletykę po maraton.

 

•„Ludzie gościńca, wędrowcy, pielgrzymi, tułacze" Europejskie Dni Dziedzictwa. Wystawa pt. „Wędrowcy, pielgrzymi — poszukiwanie sposobu na(prze)życie’

Wystawa przygotowana w związku z udziałem w imprezach Europejskich Dni Dziedzictwa. „Podróżowanie jest obecne w życiu człowieka od zawsze. Wędrownie to konieczność, przyjemność, czasem potrzeba lub przymus, niekiedy sposób na (prze)życie”. W pierwszej części wystawy autorzy zgromadzili przedmioty kojarzące się podróżą, wyprawą i wędrówką. Druga część ekspozycji to świat podróży fizycznej i duchowej, wyrażony w działach plastycznych i literackich.

 

XXV lat istnienia Muzeum Regionalnego eksponaty zakupione i pozyskane, w okresie 2002 — 2007 - przegląd ważniejszych wydarzeń, wystaw, wydawnictw. Część wystawy poświęcona  rodzinie Biron von Curland z racji nadania Ernestowi Bironowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

 

Zwiedzających: 3 615

 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W dniu 15.09.2007 r. Muzeum brało udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych z inicjatywy Rady Europy koordynowanych na terenie Polski przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu.

„Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu”[1].

Głównym punktem programu, obchodów było przejście drogą pielgrzymkową z Sycowa na Górę Św. Marka; zwiedzanie cmentarza, kościoła oraz udział w otwarciu wystawy „Wędrowcy, tułacze, pielgrzymi — poszukiwanie sposobu na (prze)życie". W marszu pielgrzymkowym wzięło udział ok. 300 osób w tym dzieci i młodzież sycowskich szkół, mieszkańcy miasta i okolicy oraz zaproszeni goście.

 Słowa wielkiego uznania należy kierować do księdza Sławomira  Borowczyka, proboszcza parafii Piotra i Pawła w Sycowie — za religijną oprawę, Komendzie Policji i Straży Pożarnej w Sycowie za pomoc i zabezpieczenie.     

Była to przygoda połączona z dużą porcją historii, regionalizmu i patriotyzmu.

W roku 2007 odbyły się liczne spotkania w salach sycowskiego Muzeum:

13 – 15.03

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Sycowa, nauczycieli i przedstawicieli władz miasta z profesorem Henrykiem Brandysem, kuratorem wystawy „100 najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku”.

Dwa spotkania młodzieży licealnej z prof. H. Brandysem połączone z projekcja filmów i nagrań obrazujących historię i kulturę Chin.

15.03

Spotkanie inauguracyjne Klubu Genealogicznego.

23.03.

50 – lecie Stowarzyszeń Społeczno – Oświatowych na ziemi sycowskiej, jubileusz Towarzystwa Miłośników Sycowa.

15.09

Spotkanie organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa z udziałem dyrektor Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu – Elżbiety Berendt.

08.11

XXV – lecie istnienia Muzeum Regionalnego w Sycowie.

Spotkanie jubileuszowe z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych, placówek oświatowych oraz muzeów wrocławskich.

 

WYDAWNICTWA MUZEUM W 2007 ROK

Muzeum Regionalne w Sycowie wypełniając swoje cele statutowe pragnąc utrwalić zarówno wydarzenia odbywające się w naszej małej ojczyźnie jak i zapisać na kartach historii przeszłość tak specyficzną dla naszego regionu wydało w 2007 roku szereg publikacji.

2007 rok Muzeum rozpoczęło od kontynuacji programu „Patriotyzm Jutra”, zainicjowanego w grudniu 2006 roku.  Efektem realizacji tego programu było wydanie publikacji książkowych o wielkim znaczeniu historycznym, przybliżającym skomplikowane dzieje regionu (dawnego powiatu sycowskiego) na przełomie XIX i XX wieku.

Wydawnictwo składało się z następujących pozycji:

  • „Nabożeństwa żałobne”, opracowane i wydane po raz pierwszy przez księdza Cyrana

      i wydane w sycowskiej drukarni w 1845 roku. Opracowanie Stanisław Kozłowski.

  • Moja miłość się nie zmienia” – biografia oraz zbiór poezji Jana Kowalskiego, ludowego artysty, byłego mieszkańca Wielowsi koło Sycowa. Opracowanie Stanisław Kozłowski.
  • Jerzy Lanc – nauczyciel; biografia wybitnego nauczyciela i patrioty, działacza polskiego na terenach objętych germanizacją i konfrontacją etniczną. Opracowanie Stanisław Kozłowski, Jerzy Furmanek.
  • „A w Sycowie nowy króm”, zbiór wybranych pieśni dolnośląskich oraz biografia Józefa Kurzawy – ludowego śpiewaka i gawędziarza z Dziadowej Kłody. Opracowanie Roman Ćwiękała.
  • „Oni tu byli przed nami”, katalog wystawy obejmującej 6 wybitnych postaci zasłużonych dla utrzymania polskości, zachowania tradycji i wartości etnicznych. Opracowanie Aleksandra Hołubecka -Zielnica, Krzysztof Zielnica, Adam Kocjan, Iwona Chowańska, Stanisław Kozłowski, Jerzy Furmanek, Lidia Gmerek, Teresa Sikora, Roman Ćwiękała, Jacek Kuropka.
  • Zeszyt Historyczny Nr 17 obejmujący zapis pracy zespołu redakcyjnego oraz biogramy jego uczestników. Opracowanie Adam Kocjan.

Nakład poszczególnych pozycji wyniósł 1000 egzemplarzy.

W I i II kwartale 2007 r. przekazano nieodpłatnie blisko 800 kompletów wydawnictw. Otrzymali je:

biblioteki szkolne w gminach Międzybórz, Dziadowa Kłoda, Sośnie, Perzów, Kobyla Góra

i Syców; szkolne koła historyczne, parafie, stowarzyszenia regionalne i urzędy gmin.

Wydawnictwa służyły również jako materiały promocyjne podczas spotkań i uroczystości lokalnych, świąt państwowych, konkursów historycznych, konferencji pedagogicznych itp.

Celowość i ilość przekazywanych egzemplarzy była uzgadniana z zespołem redakcyjnym.

Do dyspozycji pozostaje około 10 % nakładu, jako egzemplarze archiwalne oraz księgozbiór podręczny.

W oparciu o wydawnictwa oraz stałą ekspozycje muzealną przygotowano i przeprowadzono 16 lekcji historii dla klas IV – VI szkół podstawowych, 22 lekcje historii wiedzy

o społeczeństwie i języka polskiego dla uczniów gimnazjów i liceów.

 

POZOSTAŁE WYDAWNICTWA

W listopadzie 2007 roku ukazała się książka pt: „Archiwalia do archeologii Ziemi Sycowskiej ( do 1945 roku )", której wydawcami są  Muzeum Regionalne w Sycowie i Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Pozycja ta stanowi kompendium wiedzy na temat archeologii z obszaru Ziemi Sycowskiej do 1945 roku.   Wydawnictwo to jest  nie tylko przewodnikiem po archiwach archeologicznych wytworzonych przez pruskich

 i niemieckich archeologów, ale przede wszystkim bazą wyjściową do dalszych  opracowań analitycznych i syntetycznych dotyczących osadnictwa na tym terenie w okresach pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych. Stanowić będzie cenne źródło przy realizacji poszukiwań ( kwerend ) wynikających z zaleceń Urzędu Ochrony Zabytków ( Dział Archeologiczny ) poprzedzających badania na terenie — badań wykopaliskowych, zwłaszcza ratowniczych, poprzedzających inwestycje. Autorem książki jest Krzysztof Demidziuk, Kierownik Muzeum Archeologicznego Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia — archeolog i archiwista.

-Przewodnik – biuletyn informacyjny, wydany z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

-Zeszyt Historyczny Nr 19 zawierający historię powołania i działalności Muzeum Regionalnego w latach 1982 – 2007.

ZESZYT 18

Józef Rydzyk, „Rola sycowskiego muzeum w edukacji kulturalnej i regionalnej”.

Edyta Szostak- Kirzyc, „XXV-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sycowie.

Adam Kocjan, Retrospekcje 1982-2007”.

Adam Kocjan, Andrzej Kowalczyk, „Z karty regionalizmu”.

Józef Rydzyk, „Kalendarium wydarzeń w mieście i gminie Syców w 2006 roku”.

-Wydanie 18 widokówek dawnego Sycowa w oparciu&

Dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych przez Dyrektor Centrum Kultury, ul. Kościelna 16, 56-500 Syców, operatora sklepu www.cksycow.pl, w zakresie i na warunkach opisanych w dostępnej tu: RODO
  • wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pełna informacja w tym zakresie jest dostępna w zakładce: Polityka prywatności

Podanie informacji jest dobrowolne, a każda z wyżej wymienionych zgód może być odwołana w każdym czasie.