Centrum Kultury w Sycowie

Jak korzystać


Osoba, która chce zapisać się do biblioteki, powinna przynieść ze sobą dowód osobisty. Po zapoznaniu się z regulaminem biblioteki należy własnoręcznym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania. Dzieci przed ukończeniem szkoły podstawowej zgłaszają się do biblioteki razem z rodzicem lub opiekunem.Za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice lub opiekunowie.


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW  CENTRUM KULTURY  -  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SYCOWIE

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 Centrum Kultury -Biblioteka Publiczna im. M. Reja w Sycowie (zwana w dalszej części regulaminu Biblioteką) jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 2

 Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz
- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa.

 § 3

 Zbiory Biblioteki są udostępniane:
- na miejscu (prezencyjnie),
poza bibliotekę (wypożyczenia miejscowe)

 § 4

 1. Prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki i jej usług nabywa się z chwilą zapisu do biblioteki potwierdzonego własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu czytelniczym. Warunkiem zapisu jest okazanie dowodu tożsamości zawierającego aktualne zdjęcie. Prawo do wypożyczeń dokumentów bibliotecznych poza Bibliotekę, oraz korzystania z usług nabywa się z chwilą okazania dowodu tożsamości zawierającego aktualne zdjęcie i adres zamieszkania w granicach RP. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zapisu wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie na tych samych zasadach.

2.Dane osobowe pozyskiwane przez bibliotekarzy na podstawie przedłożonych dokumentów tożsamości, wykorzystywane są wyłącznie na użytek wewnętrzny biblioteki, tzn., dla potrzeb ewidencyjnych i statystycznych. Podlegają one ochronie zgodnie z postanowieniem ustawy o ochronie danych osobowych.(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.z 2002 Nr 101, poz. 926 j.t.ze zm.)

§ 5

 Czytelnicy zobowiązani są do informowania Biblioteki na bieżąco o zaistniałych zmianach w adresie zamieszkania, numerze telefonu oraz danych personalnych.

 § 6

 Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczenia, dyżurującemu bibliotekarzowi

 II. UDOSPĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

 § 7

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń ,każdy z czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki na miejscu  powinien  wpisać się do zeszytu.

§ 8

 Bibliotekarz dyżurujący podaje czytelnikowi wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce.

 § 9

 Wykorzystane materiały czytelnik każdorazowo zwraca bibliotekarzowi dyżurującemu i ma obowiązek zaczekać do chwili aż zostaną sprawdzone.

§ 10

 Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.
W wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie zgody dyżurującej  bibliotekarski, czytelnik może uzyskać prawo do wypożyczenia na zewnątrz dokumentów zgromadzonych w agendach udostępniania prezencyjnego.

§ 11

Termin wypożyczenia oraz ilość publikacji objętych zgodą na udostępnianie poza teren Biblioteki ustala bibliotekarka pełniąca aktualnie dyżur.

§ 12

 W przypadku nie zwrócenia pozycji, o których mowa w § 11 we wskazanym terminie, czytelnik płaci karę za przetrzymywanie w wysokości 2,00  zł od każdej pozycji za każdy dzień zwłoki

 § 13

 Ze zbiorów regionalnych /Sycowiana/, czytelnik może korzystać tylko na miejscu.

 III.WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

  1. Każdy czytelnik uprawniony do korzystania ze zbiorów Biblioteki może wypożyczyć
    - 8  książek z agendy biblioteki.
  • § 14

Wydawnictwa zwarte (książki) udostępniane są na okres jednego miesiąca. Czytelnik może uzyskać 2 razy prolongatę terminu zwrotu książek. Prolongować zbiory można jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono innych zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddania w Bibliotece wypożyczonych pozycji. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

§ 15

W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych książek, od czytelników pobiera się karę pieniężną liczoną według następujących zasad:
- biblioteka  dzwoni na podany przez czytelnika  numer telefoniczny- koszt 1,00 zł

-wysyła pisemne upomnienia do czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały biblioteczne- koszt  2,00 zł

-czytelnicy do lat 15 i po ukończeniu 65-tego roku życia zwolnieni są z kar za przetrzymywanie książek

- po 4 latach licząc od dnia, w którym wypożyczono książki czytelnik, który nie oddaje zbiorów zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki na okres 1 roku licząc od dnia wyrażenia chęci korzystania ze zbiorów.

§ 16

W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonych czytelnikowi książek, formę naprawienia szkody ustala pracownik działu. Przewiduje się następujące formy rekompensaty:
- odkupienie dzieła identycznego do zagubionego,
- zakupienie wydawnictwa wskazanego przez pracownika  działu, lecz o wartości nie mniejszej aniżeli cena rynkowa dokumentu zagubionego,
- przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika, pod warunkiem ich przydatności w zbiorach.

 § 17

W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek.

V. BEZPŁATNA CZYTELNIA INTERNETOWA IKONK@

 § 18

 1.Biblioteka umożliwia wszystkim czytelnikom bezpłatne korzystanie z Internetu.
2. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik ma obowiązek wpisać się do  zeszytu - rejestru użytkowników  czytelni komputerowej.
3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia (o 30 min.) w przypadku jeżeli nie ma innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

4. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego; przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe; korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
6. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że czytelnik wykonuje czynności o których mowa w § 18 pkt. 3.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

  Biblioteka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach; poniedziałek-środa 8.00-14.00; wtorek i piątek 8.00-18.00; czwartek 7.30-15.30 w soboty w godz. od 8.00 do 12.00 godz.

 § 20

Naruszenie lub ewidentne przekroczenie przepisów Regulaminu Udostępniania pociąga za sobą okresowe lub całkowite pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z usług Biblioteki.

REGULAMIN

Dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych przez Dyrektor Centrum Kultury, ul. Kościelna 16, 56-500 Syców, operatora sklepu www.cksycow.pl, w zakresie i na warunkach opisanych w dostępnej tu: RODO
  • wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pełna informacja w tym zakresie jest dostępna w zakładce: Polityka prywatności

Podanie informacji jest dobrowolne, a każda z wyżej wymienionych zgód może być odwołana w każdym czasie.